Spør du meg??!! Anmerkninger er gått ut på dato!

 anmerkningsbilde

Hvorfor i all verden praktiseres anmerkninger fremdeles i dag?! Jeg har selv hatt barn i ungdomsskolealder  de siste 10 år – og gjort egne erfaringer med hvordan jeg bør samhandle med ungdommene mine  for å fremme sosial læring og utvikling hos dem. For meg har begreper som RESPEKT, AKTIV LYTTING, DIALOG og RELASJONSBYGGING vært det aller viktigste for å lykkes i oppdragelse og samhandling med barna mine. Er det så annerledes på skolen? DET stiller jeg meg svært undrende til!

Oven-fra-og-ned holdninger med maktbruk og straff er det jeg har sett gir MINST effekt.  Jeg stiller meg svært tvilende til at barn og unge er så forskjellige i hjemmesituasjoner og skolesituasjoner at maktdemonstrasjoner og regulering basert på en ovenfra og ned holdning, skulle gjøre større susen på bortebane og ikke på hjemmebane!

Dagens pedagogikk i norsk skole er basert på den russiske professoren Lev Vygotskys sosiokulturelle læringssyn. Hva vil det si at pedagogikken er basert på et sosiokulturelt læringssyn? Det er ganske enkelt at læring og utvikling skjer gjennom bruk av språket i et sosialt samspill mellom elever og mellom lærer og elev. Læringen ligger i det sosiale samspillet og elevens kunnskaper, ideer, holdninger og verdier utvikler seg i en INTERAKSJON med andre (Woolfolk, 2004, Pedagogisk psykologi).  Hva vil denne teoriforankringen om sosiokulturell læring bety for sosial læring og personlig utvikling for ungdommene våre?

Det betyr ganske enkelt at det er SPRÅKET og KOMMUNIKASJON mellom lærer og elev som bidrar til at eleven tilegner seg kunnskaper og ferdigheter og utvikler forståelse for kulturen og sosiale spilleregler på skolen og i samfunnet generelt. Hvordan kan da anmerkninger være et godt tiltak for å regulere eleven til å forstå bedre reglementer og god oppførsel? Jeg vet ikke!

Dr. philos Einar Skaalvik  og dr. polit Sidsel Skaalvik ved NTNU  har gjort en studie på ”Elevens opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder”. Denne studien anbefaler jeg ALLE lærere i grunnskolen å lese!

anmerkninger med rød rundinger

 

 Denne studien og denne tabellen viser tydelig at elevens forståelse av relasjonen mellom eleven og læreren endrer seg kraftig med økende alder. Når hele 66,1 % av elevene  på 9. trinn mener   det er helt eller litt sant at lærerne ikke bryr seg om dem – er det et kraftig varsel til lærerne. Jeg tror jo ikke at det nødvendigvis er sånn at lærerne IKKE bryr seg, men eleven oppfatter det sånn. 

 

 

Både norsk og internasjonal forskning viser at et godt forhold til læreren har en sterk sammenheng med elevens skoletrivsel. Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen ved Høgskolen i Bergen poengterer at elevens opplevelse av OMSORG, FORSTÅELSE, RETTFERDIGHET og VENNLIGHET fra lærerne er viktigere enn for eksempel støtte fra medelever. Hvis jeg hadde vært ungdomsskolelærer ville jeg øyeblikkelig begynt å reflektere over hvordan jeg kan gi eleven en følelse av å bli sett, hørt og forstått for den personen eleven virkelig er. Jeg ville satset alle kort på å bygge en god relasjon og et godt gjensidig samarbeid med eleven. 

Vil en anmerkning gi eleven og læreren en mulighet for å bygge en gjensidig god relasjon basert på respekt og dialog? NEPPE, spør du meg. De aller fleste elevene VET når de har strukket grensene en smule og forstår at de må tenke seg litt mer om i neste runde. Hvis de i stedet for anmerkning kunne lære via en åpen dialog med læreren ville vel skolen mer være i tråd med et sosiokulturelt læringssyn.

Jeg mener dette er superenkelt å forstå, samtidig er det ikke lett å gjennomføre for lærerne. Jeg har stor forståelse for at å jobbe med ungdommene våre, i en alder der de gjennomlever menneskets mest utfordrende utviklingsperiode, er utfordrende. De har blitt så store at både foreldre og lærere forventer at de skal forstå hvordan oppføre seg og innordne seg regler og forventninger, men sånn er det ikke. De er egentlig periodevis midlertidig ute av drift 😆   Ungdommer har i all tid utfordret den eldre generasjon og strukket grenser – og sånn vil det fortsette – håper jeg 😀  

Jeg elsker Supertramp oog sangen School 😛  – vil jeg gi  til alle oss voksne for å minne oss på at de eldste er eldst  – og at den yngre generasjonen alltid vil oppføre seg som den yngre generasjonen… AND SO BE IT!

 

School by Supertramp

 

 Smask fra siw underskrift

Har du noen tanker om anmerkninger – så del gjerne med oss! Diskusjoner digger vi  😛