EID IS COMING UP! Hvordan kan du feire?

HVA ER EID?

Den tolvte måneden i den islamske kalenderen kalles dhul hijjah. I denne måneden gjennomføres pilgrimsferden, den femte grunnpilaren i Islam. I tillegg feires i denne måneden en av to høytider i Islam; Eid ul-adha. Den andre høytiden muslimene feirer er;  Eid ul-fitr som avslutter fasten.

Å utføre pilgrimsferd kalles ofte  ”å gå i Abrahams fotspor”. Abraham var en foregangsmann med tanke på sin rene og genuine tro på Gud. Han hadde full tillit og bøyde seg for alle Guds direksjoner.  Abraham bøyde seg til og med for Guds beskjed om å ofre sin sønn Ismael.  Gud så at Abraham stolte på han og sparte Ismael sitt liv og erstattet det med et lam. Å gå i Abrahams fotspor vil med andre ord si å ha full tillit til Gud og vite med sikkerhet at han vet best og sørger for at det som er best for deg vil skje.

Hva er forskjellen Eid al-adha og Eid ul-fitr og hvorfor feires høytidene?

Eid al-adha (Fest for ofring)

Eid al-adha 2014 begynner på kvelden fredag 3. oktober og varer 4 dager.

Datoer for feiring av eid al-adha varierer fra år til år.

Eid al-adha er først og fremst en påminnelse om at Gud er størst og at han er kilden til alle gaver. Gud hjelper oss både i gode og onde dager.

Pilgrimsferden og Eid al-adha er uløselig knyttet til Abraham og hans totale lydighet mot Gud.

Eid al-adha faller på den 10. dagen i dhul hijjah. Denne dagen har de fleste pilgrimsfarere gjennomført sine pilgrimsritualer og slakter et dyr for å hedre at profeten Abraham var trofast mot Gud.  Gud erstattet Ismael med et lam, derfor ofrer muslimer i dag et lam når Eid ul-adha feires. Denne høytiden er ikke bare en fest, men skal minne oss på at vi skal underkaste oss Guds vilje. Muslimer, som ikke er pilgrimer, ofrer et dyr til minne om profeten Abrahams prøvelser. Det er viktig å gå på besøk til slekt og venner og takke for Guds velsignelser. I tillegg skal man vise empati for de fattige og dele kjøttet med noen som trenger det.

Eid ul-fitr (Fest for avslutning av Ramadan og kalles ofte ”søt-eid”)

Eid ul-fitr avslutter fastemåneden Ramadan. Hva er Ramadan?  Koranen sier: ”Ramadan er den måned da Koranen ble åpenbart, som veiledning for mennesket og norm for det som er rett og galt. De av dere som er i stand til det denne måneden, skal faste i den.” (2,185). Å være i faste vil si at du ikke kan spise eller drikke når sola er oppe. Det er slitsomt både for kroppen og psyken.

Det er en feiltolkning å tro at Eid ul-fitr er en feiring av at fasten er over, det er en feiring av at Gud har tillatt dem å delta i og sluttføre en faste med åndelig refleksjon. Muslimene feirer at Gud i sin barmhjertighet og visdom aksepterer deres gjerninger og belønner dem. Denne eid varer i 3 dager.

dadler

dadler

 

På Eid-morgenen tar man på seg nye klær for å feire at ”Gud er vakker och Han elsker det som er vakkert” . Det er også vanlig å spise noen dadler før eidbønnen for å understreke at fastemåneden nå er over. Før eidbønnen skal man også ha gitt en viss sum, Zakãt al-fitr, til fattige.

Eidbønn holdes ute eller i moskeen. Det er vanlig å gratulere muslimer ved å si ”Eid Mubãrak”. Barna får gaver og de voksne reflekterer over hvordan Ramadan har påvirket dem.

 

HVORFOR FEIRE EID?

 Dette sier rammeplanen for barnehagen:

 • Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen.
 •  Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme (48)
 • Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for likeverdig dialog og samhandling mellom ulike grupper. (36)
 • Bevissthet om egen  kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. (48)

   

 • Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. (23)

   

 • Det norske samfunnet består i tillegg til majoritetsbefolkningen av det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene og minoritetene med innvandrerbakgrunn. Geografisk mobilitet og en økende internasjonalisering har medført at det norske samfunnet er langt mer sammensatt enn tidligere. Det er derfor mange måter å være norsk på. Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

 

 Det kommer tydelig frem av rammeplanen at barnehagen skal ta utgangspunkt i alle barns bakgrunn og tradisjon.

Integrering forutsetter forståelse for hverandres ståsted. Det ukjente er ofte skummelt. Tenk så skummelt det må være for barn og foreldre å komme til Norge og møte en annen religion og et helt annet tenke- og levesett! Når vi blir kjent med hverandre oppdager vi flere likheter enn forskjeller og vi anerkjenner hverandre.

 

FORSLAG TIL HVORDAN FEIRE EID?

Eid al-adha, historisk

Eid ul-fitr, avslutter ramadan

 Forberedelser til Eid al-adha og eid ul-fitr

 1. vaske (bord, vindu, vegg, dukkekrok)
 2. lage Eid-kort å sende til foreldre
 3. Lage småkaker til Eid ul-fitr, som ofte kalles ”søt-eid”
 4. lage Eid gaver (male, tegne)
 5. Male med henna
 6. Fortelle om Eid og hva som feires
  • Fortelle historien om Abraham når eid al-adha skal feires
  • Fortelle om ramadan og bakgrunn for det når eid ul-fitr feires
  • Skape forventning rundt feiringen

Lage eid-fest

 1. Invitere til eid-fest
  • Kanskje kan dere lage mat på den ene eid feiringen og foreldrene den andre?
  • Pynt til fest

EID MUBARAK

eid mubarak med S og A